Introduction to the SIL Incunabula CollectionExplore the Incunabula CollectionVisit the Dibner Library of the History of Science and Technology

Introduction to the SIL Incunabula CollectionExplore the Incunabula CollectionVisit the Dibner Library of the History of Science and Technology

Explore
Author: [N/A]
Short Title: Epistolae diversorum philosophorum (1499)
Title: Epistolai diaphoron philosophon, rhetoron, sophiston hex pros tois eikosi : hon ta onomata en te hexes heureseis selidi = Epistol� diuersorum philosophorum, oratorum, rhetorum sex & uiginti : quorum nominainse quenti in uenies pagina.
Imprint: Venice: Apud Aldum, mense Martio 1499.
Comments and Notes: Listed in ISTC as being in the Burndy Library. Greek title romanized; text in Greek. Part II has title: Epistolai : Basileiou tou Megalou : Libaniou tou sophistou : Chionos tou platonikou : Aischinou kai Isokratous ton rhetoron : Phalaridos tou tyrannou Broutou Rhomaiou : Apolloniou tou Tyaneos : Ioulianou tou parabatou = Epistolae Basilii Magni Libanii rhetoris : Chionis platonici, Aeschinis & Isocratis oratorum Phalaridis tyranni : Bruti Romani : Apollonii Tyanensis : Iuliani Apostatæ. Edited by M. Mousourus. Imprint from colophon, pt. I, leaf Delta recto. Signatures: *6 alpha-sigma12 zeta-eta8 theta10 iota-tau8 double tau6 upsilon-omega8 Alpha-Gamma8 Delta4 alpha-epsilon8 zeta-eta6 theta-rho8 sigma6; leaves theta2,3 missigned eta. Capital spaces with guide letters. Ms. inscription, pt. II, leaf alpha recto: Clarissimus vir, Bilibaldus Pirckheimer, dono mihi dedit, anno 1516, Aprilis 12a. Gatherings zeta and eta, pt. II, and final (blank) leaf wanting. Dibner copy, pt. I, misbound as follows: * eta-omega Alpha-Delta alpha-zeta. Armorial bookplate: Rupertus de Ridolphis.
Smithsonian Call Number: PA3487 .E4 1499
ISTC
Goff
Hain-Copinger
GW
Proctor
Polain
UKBYIE00064000-B
E-0064
 
0
0
0